Logo Buro Laboro

Disclaimer

Algemeen

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat Buro Laboro alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, volledig en actueel en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Buro Laboro niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie verstrekt via deze website.

Buro Laboro beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Buro Laboro kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van deze website op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, Producten en Diensten

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Buro Laboro de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Buro Laboro wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Buro Laboro controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Buro Laboro, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Laboro of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

On line communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail te sturen. Buro Laboro adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Buro Laboro te sturen. Indien u daar niettemin voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten kunnen worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Buro Laboro, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Buro Laboro op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat. Onder andere aanvaardt Buro Laboro geen aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (2) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Buro Laboro of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze website, (5) misbruik van de website, (6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Buro Laboro.

Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen?

Buro Laboro behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

E-mail

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een document downloadt geeft u ons het recht om u via de e-mail op de hoogte te houden van nieuwe berichten of andere gelegenheden.